|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169,169 / 7-12 ถ.สรุวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500

169,169/7-12 Surawong Rd.,Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

曼谷邦拉界苏里翁区 苏里翁路 169, 169/7-12号 邮编 10500

169、169/7-12スラウォン通りスリヤウォン小区バンラック区バンコク10500 .

TEL: 02-233-3104
FAX: 02-233-1499
OPEN: 16.00 - 23.30